Engagementsverklaring
Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van kinderen. Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze Katholieke school staan en deze mee dragen en ondersteunen. De ondertekening van de inschrijffiche met engagements- en privacyverklaring van onze school heeft als gevolg dat de ouders zich akkoord verklaren met het opvoedings- en pedagogisch project (deze schoolbrochure en de jaarlijkse bijlagen), het schoolreglement (website of op aanvraag) en de samenleefregels (website of op aanvraag) op onze school. Als je niet akkoord kan gaan met bepaalde afspraken in het schoolreglement, kan je je kind niet in onze school inschrijven. De schoolraad keurt na jaarlijks overleg de aangepaste brochure en regelgeving met engagementsverklaring goed.  De vernieuwde brochure wordt jaarlijks in september per gezin meegegeven naar huis en is ook te vinden op de website.

Samenwerking met ouders
Onze school kiest voor een actieve samenwerking met ouders. Bij het begin van elk schooljaar plannen we een ouderinfoavond in de klas van uw kind. U kunt er kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en met onze manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind via de leerwijzer, kleuter-, LO-, leer- en attituderapporten en individuele oudercontacten. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. U krijgt de data bij het begin van het schooljaar en kan ze terugvinden op onze website. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.  Wij verwachten beide ouders samen op oudercontact.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Wij engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, aan te moedigen om Nederlands te leren. We verwachten een positief engagement ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van de leerlingen weg te werken.
We zullen samen met ouders zoeken naar eventuele externe initiatieven om het leren van Nederlands te ondersteunen. We zullen bij aanvang van de lagere school een taalobservatie  doen en in de klassenraad beslissen bij welke kinderen  of en welke taalondersteuning nodig is.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school belangrijk. Ouders engageren zich om hun kinderen op tijd naar school te brengen en hun kinderen regelmatig naar school te laten gaan. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd (dus voor de schoolbel van 8.45 u. en 13.15 u.) op school is. Wij verwachten dat u ons tussen 8.40 en 09.00 uur bij voorkeur via mail naar basisschool@klein-seminarie.be verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Te laat komen kan niet.
Kinderen die te laat komen melden zich bij het secretariaat en/of directie.
Afwezigheden van schoolplichtige kinderen moeten altijd schriftelijk gewettigd worden:
1. U kan de door school aangeleverde ziektebriefjes gebruiken bij een korte afwezigheid wegens ziekte van maximum drie opeenvolgende kalenderdagen (dus geen weekend tussenin). U kan deze hoogstens vier maal per schooljaar gebruiken.
2. Dit kan door een  medisch attest, uitgereikt door een arts bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen of een vijfde (en volgende) korte afwezigheid.
Zieke kinderen blijven thuis. Indien de ouders bij ernstige en dringende gevallen niet bereikt kunnen worden, doet de school een beroep op de/een huisdokter en/of hulpdiensten.

We mogen op school geen medicijnen geven, tenzij met een duidelijk doktersvoorschrift dat de juiste dosering, middel, toedieningswijze en toestemming bevat. Gebruik hier het formulier dat de school vraagt. Dit staat ook op de website. Geef medicijnen altijd aan de leerkracht of directie.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en bij kleuters voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daarom moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding van problematische afwezigheden. U kunt zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kunt steeds bij ons of CLB terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorg- en gelijkekansenbeleid. We volgen gericht de evolutie van uw kind door het werken met een kindvolgsysteem. Door onze zorggerichte aanpak bieden we alle kinderen een brede basiszorg. Sommige kinderen hebben nood aan verhoogde zorg, uitbreiding van de zorg of zorg op maat. We werken hierbij samen met het CLB. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Wij bieden zorg bij voorkeur klasintern aan, soms in groepjes met andere kinderen en slechts uitzonderlijk individueel. Kindercontacten houden we wel individueel en horen bij onze aanpak.
Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en voor kinderen met een beperking  gaan we samen met u en CLB op zoek naar voorzieningen en maatregelen op maat van uw kind en van onze school. We werken hier waar mogelijk samen met de pedagogische begeleidingsdiensten en buitengewoon onderwijs.
We zullen aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij zullen u altijd adviseren en aangeven welke maatregelen al dan niet redelijk zijn.
Ouders moeten zich engageren om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.
Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen meemaken op school, positief staan t.o.v. school en schoolwerk, voor een rustige omgeving zorgen waarin het kind huistaken kan maken, lessen en huiswerk opvolgen via de leerwijzer van uw kind. Ouders vragen we ook om mee te helpen bij het evalueren van kinderen rechtstreeks of via leerwijzer en rapporten.